Open Call voor kunstenaars / Kunstroute Care Full Utrecht

Open Call voor kunstenaars / Kunstroute Care Full Utrecht

Stichting Art Utrecht roept kunstenaars uit Utrecht stad en provincie op om voorstellen in te dienen voor een kunstroute in Utrecht september/oktober 2022, als onderdeel van het culturele programma Utrecht 900.   

Care Full Is een kunstroute door Utrecht, en daarbuiten. Het verbindt diverse kunstinstellingen en verrassende locaties binnen- en buiten de stad. Dwaal door wijken, langs gevels, tuinen, kunstlocaties en binnenruimtes en laat je verrassen door beeldende kunst. 

Kunstenaars worden uitgenodigd een projectvoorstel in te dienen voor een nieuw (of aan te passen) bestaand werk op de route. De geselecteerde kunstenaars krijgen een honorarium, productiekosten vergoeding en begeleiding. 

Thema

Met de thematiek van Care Full (letterlijk: met zorg, voorzichtig, verzorgend en betrokken) sluiten we aan bij het overkoepelende thema van Utrecht 900; Stad zonder muren.

De Kunstroute Care Full toont diverse projecten rondom het thema zorg. Zorg is hierin in brede zin op te vatten: Zorg voor jezelf, de ander en je omgeving. 

De Coronapandemie heeft de afgelopen jaren het begrip zorg in een ander licht geplaatst. In deze tijden van afstand wordt de behoefte aan zorg, contact en verbinding vaak pijnlijk zichtbaar. Met meer eenzaamheid en depressie als gevolg. Nooit eerder waren we ons zo bewust van onze behoeften aan sociaal contact en nabijheid.

Ondanks het feit dat corona onze sociale wereld kleiner heeft gemaakt, heeft de pandemie onze fysieke wereld vergroot. We werden meer dan ooit naar buiten getrokken: de velden en bossen in, met een herwaardering van onze directe omgeving en natuur tot gevolg.

Ook de digitale ontwikkelingen brachten meer wereld de huiskamer in, dan op dat moment  fysiek mogelijk was. 

Care Full onderzoekt de elementen van de stad waarin we leven en waar we zorg voor dragen. Specifiek richt het project zich op drie elementen die de stad verbindt: mensen en gemeenschappen, de gebouwde omgeving en natuur. 

De mens. De stad is een verzameling van mensen, subculturen en gemeenschappen. Samen vormen ze de stad. Denk aan winkeliers, wijken, sportverenigingen, zorginstellingen en scholen. Binnen de veelheid van gemeenschappen zijn er ook groepen die harder moeten strijden om de ruimte te vinden voor hun gemeenschap en identiteit.  Verschillende subgroepen, minderheden en de LGBTQIAP+ gemeenschap.  

De gebouwde omgeving. Om ons te beschermen en huisvesten bouwden we de stad, met verbindingswegen, bakstenen en muren. De stad is een constructie van huizen, (water)wegen en handel. Maar steden bestaan niet alleen uit levenloze materie en staan nooit alleen op zichzelf. 

De Natuur. Voorbij de door mensenhanden gebouwde muren, huizen en grachten, zijn we onderdeel van een ecosysteem dat groter is dan onze menselijke maakbaarheid. Van het onkruid tussen de stenen tot het aangelegde park: binnen en buiten de stad, is natuur van wezenlijk belang. De natuurlijke ligging bepaalde vaak het ontstaan van de stad. Het verdwijnen van veel ‘groen’ is echter onder druk komen te staan en Nederland is in Europa zelfs het land met de minste ‘wilde natuur’. Je kunt je afvragen of natuur in nederland zelfs wel bestaat. We realiseren ons steeds meer dat onze relatie met groen anders mag, of eigenlijk moet. 

Care – voor elkaar

Kunstenaars (of collectieven) kunnen voorstellen indienen van projecten die gaan over zorgdragen voor elkaar, dat kan gaan of over, of met gemeenschappen werken en (dat kan ook een individu zijn), scholen, wijken, verenigingen. *Samenwerkingen zijn geen vereiste voor projectvoorstellen.   

Care – voor de stad

Kunstenaars (of collectieven) kunnen voorstellen indienen van projecten die over of met architectuur, bouwen of de gebouwde omgeving, zorg en of stedelijke structuren werken. 

Care – voor natuur 

Kunstenaars (of collectieven) kunnen voorstellen indienen van projecten die of met of over natuur, ecologie, ambachten en/of lokale principes werken. 

> Voor wie? 

De Open Call staat open voor professioneel werkend kunstenaars (en collectieven) uit Utrecht (stad en Provincie) vanuit verschillende disciplines en leeftijden en fases in hun loopbaan. 

> Reageren? 

Stuur je voorstel vóór 11 maart naar Carefull@artutrecht.com met daarbij:

 1. Motivatie en je projectvoorstel (tussen de 2-10 pag) 

Beschrijf hierin het project zo praktisch en visueel mogelijk. Wat verwacht je te maken, schets, formaat, wat heeft het werk nodig (aan locatie/fundering/techniek)?

Geef aan of je een locatie en/of samenwerking voor ogen hebt en of je hierover reeds contact hebt onderhouden. Portfolio met recent werk (of link naar website).

 1. CV en/of korte biografie. 

Deelthema’s 

Care – voor elkaar

Zorgdragen voor een ander, barmhartig en empathisch met elkaar. Waar zien we dat? en welke vorm heeft het? De digitalisering en de afstandssamenleving sinds Corona hebben waar het al wrong, nog sterker zichtbaar gemaakt. Vroeger leefde men in kleinere communities. De groep mensen waarmee we in contact waren was kleiner en er was meer zorg die we in eigen kring op ons namen. In het stedelijke weefsel van nu, dat grootschaliger en anoniemer is dreigen eenzaamheid en afzondering. Zorg is tegenwoordig meer gedifferentieerd en uitbesteed buiten ons blikveld. Maar er zijn nog organisaties die ìn de stad een warm stempel drukken, zoals Leger des Heils en een groeiend aantal (burger) initiatieven die in deze kloof stappen. Crowdfunding acties, samen-eten-initiatieven, samen tegen eenzaamheid en denk ook aan de kleine buurtsupers (een kast met proviand, zoals de voedselbank, voor wie het niet zo breed heeft). Zorg gaat ook over het zorgvuldig kijken, met aandacht en onderzoek. Dat is veel kunstenaars eigen. 

Kunstenaars (of collectieven) kunnen voorstellen indienen van projecten die gaan over zorgdragen voor elkaar, dat kan gaan of over, of met gemeenschappen werken en (dat kan ook een individu zijn), scholen, wijken, verenigingen. *Samenwerkingen zijn geen vereiste voor projectvoorstellen.   

Care – in de stad

Welke rol spelen veiligheid en zorg in het stedelijk weefsel van muren, wegen, huizen en de openbare ruimtes waar mensen en gemeenschappen zich bevinden. Hoe zorgt  gebouwde omgeving voor onszelf en de ander? Het dak boven ons hoofd beschermt ons letterlijk tegen de regen, maar je kunt je afvragen waar het slot op op de deur voor dient. In hoeverre is het om je te beschermen, waar het vooral tot doel heeft mensen buiten de deur te houden. Je af te sluiten van de ander. 

Kunnen we de stad ontwerpen op een meer inclusieve manier, die rekening houdt met iedereen en bijdraagt aan een “’gezonde architectuur”? Een gebouwde omgeving, die ruimte heeft voor alle mensen, maar ook het niet-menselijke, de dieren en natuur? Want stedenbouw staat erom bekend weinig rekenschap af te leggen aan de flora (onkruid of niet) en fauna. Om hen toch een stem aan tafel te geven, spelen door gemeenten aangestelde stadsbiologen en -ecologen een steeds grotere rol. Wat kunnen we leren van de geschiedenis en de effecten van de gebouwde omgeving op ons als bewoners nu?

Kunstenaars (of collectieven) kunnen voorstellen indienen van projecten die over of met architectuur, bouwen of de gebouwde omgeving, zorg en of stedelijke structuren werken. 

Care –  voor natuur

Van oudsher was de stad omringd door graanvelden, weiden waarop vee graasde, de bossen en stroompjes. Voornamelijk vanuit de directe omgeving werden eten, kleding en handelswaar de stad in gebracht. De ‘stad zonder muren’, is een stad die verbonden is met haar omgeving. Waar diensten en mensen heen en weer bewegen, de stad in en uit. 

De schaal waar een stad mee handelt en waar haar waar vandaan komt is de laatste decennia aanzienlijk vergroot. Maar daardoor ontstaat er ook een tegenbeweging om de verloren lokale connecties weer terug te brengen: meer aandacht voor lokaal, duurzaam, rewilden (het groen terug brengen), stadstuinen, daktuinen, ecologische producties en (ambachtelijke en volks-) tradities die hervonden worden.

Kunstenaars (of collectieven) kunnen voorstellen indienen van projecten die of met of over natuur, ecologie, ambachten en/of lokale principes werken. 

Selectiecriteria

In de selectie van de projecten zal een afweging worden gemaakt op basis van o.a. de volgende punten: 

 • Inhoud en visuele kwaliteit
 • Haalbaarheid

De Kunstroute zal plaatsvinden op verschillende locaties in en rondom de stad Utrecht. Projecten (kunstwerken) worden gekoppeld aan een locatie of een instelling. Daarom is het voor selectie ook van belang de praktische haalbaarheid inzichtelijk te maken, alsook de mogelijkheden van locaties voor je voorstel goed aan te geven. Het wordt aangeraden om in je voorstel aan te geven op wat voor soort locatie het getoond kan worden (binnen, buiten, openbare ruimte, misschien zelfs een specifieke locatie?). Eigen onderzoek voor samenwerkingen en of locaties vanuit jou (de kunstenaar) kunnen daarom in de selectie (en mogelijkheden tot realisatie) een rol spelen en worden zeker meegewogen. 

 • Alle media zijn welkom. Met voorrang voor werken die van omvang en ruimtelijk en geschikt voor de buitenruimte zijn en/of met samenwerking tot stand zijn gekomen. Er is een beperkt aantal (binnen) ruimtes beschikbaar voor kwetsbaar en 2D werk.
 • Samenwerking 

Bij het thema zorg, is samenwerken een belangrijk gegeven, maar geen vereiste. Men kan zich ook richten op het element ‘zorg’ in de zin van een zorgvuldige aanpak en onderzoek. Richt men zich wel op samenwerking, dan kan dat bijvoorbeeld zijn met een school(groep), een groep jongeren, ouderen, een straat, of een andere community. Kijk dus vooral of samenwerking passend is en aansluit bij de eigen praktijk en de wensen voor waar je naartoe ontwikkelt. Eigen onderzoek voor samenwerkingen en of locaties vanuit de kunstenaar zelf, kunnen daarom in de selectie (en mogelijkheden tot realisatie) een rol spelen en worden zeker meegewogen. 

Selectieproces

De ingezonden reacties worden geselecteerd door een commissie van onafhankelijke curatoren. Deze shortlist wordt voorgedragen aan Art Utrecht. De kunstenaars van de shortlist worden vervolgens bericht en uitgenodigd voor gesprek met curator van de Kunstroute, Imke Ruigrok. 

 • Open Calls online – vanaf 4 februari
 • Reacties / inzenden – t/m 11 maart
 • Vervolg gesprekken – vanaf 28 maart 
 • Werkperiode – mei t/m augustus
 • Kunstroute – september / oktober 2022
footer anchor