Lucrative Dumpster Dives

Contactgegevens

Lucrative Dumpster Dives
Locatie: The Creative Playground
Data: 10, 11 & 24 sept en 15 en 30 okt
Te bezichtigen: zie specifieke data en tijden vermeld bij de kunstenaar

Website

https://thecreativeplayground.hotglue.me/?ArtistsinResidence2022

Lucrative Dumpster Dives presenteert tijdens CareFull de volgende kunstenaars:

Sam Bachy
Titel: An Unknown Thing

Ter voorbereiding van zijn residentieperiode in The Creative Playground zal de Ierse beeldend kunstenaar Sam Bachy bezoekers uitnodigen om het creatieve potentieel van afgedankte/kapotte objecten en materialen te onderzoeken. Met behulp van lichtboxen en transparante afbeeldingen worden bezoekers uitgenodigd om deze materialen te combineren en er iets nieuws in te ontdekken, iets wat voorheen onbekend was.

Met dit project geeft Bachy betekenis aan elementen in onze omgeving die anders over het hoofd worden gezien, waarbij vragen worden gesteld over ecologie, recycling en het hercontextualiseren van materialen. Het project zal de vorm aannemen van een duratief objecttheater en schaduwpoppenspel waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om objecten ‘op te graven’, ze creatief te ‘herconstrueren’ om nieuwe vormen te creëren, ze een nieuwe betekenis te geven en deze nieuw ontdekte betekenis vervolgens weer te geven door middel van lecture performances en archivering.

Data en tijd: 
10 & 11 September 
Tijd: 14:00 tot 17:00. 

Workshops:
An unknown thing part 1 – zaterdag 1 oktober, om 14:00 – Deze workshop gaat over het combineren van gevonden materialen (zowel natuurlijk als kunstmatig) en kapotte objecten tot nieuwe, voorheen onbekende dingen die een geschiedenis en betekenis kunnen krijgen.

An unknown thing part 2 – zaterdag 8 oktober, om 14:00
Deze workshop zal zich toespitsen op het leggen van verbanden tussen de eerder gemaakte objecten door verhalen te creëren over wat ze zouden kunnen zijn, hoe ze zouden kunnen interageren, en hoe ze op een performatieve manier kunnen worden getoond.

30 oktober, vanaf 14:00 – laatste presentatie

Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/an-unknown-thing-tickets-396535487317
Website: https://cargocollective.com/sambachy/About

Lola Diaz Cantoni & Eleni Tcompanidou 
Titel: Collective Dinner

Kunstenaars Eleni Tcompanidou en Lola Diaz nodigen je uit om deel te nemen aan een gezamenlijk diner in The Creative Playground. Je wordt uitgenodigd om een ingrediënt mee te brengen dat je al in huis hebt. Dit zal vervolgens gebruikt worden om de maaltijd te bereiden. Het diner is onderdeel van hun residentieperiode in The Creative Playground, waarin ze samen met de inwoners van Utrecht onderzoeken hoe zelfvoorzienende zorg op een realistische manier in de praktijk kan worden gebracht, op een dagelijkse basis. Tijdens deze ontmoeting zullen ze ook hun persoonlijke manieren hiervoor delen door middel van een collectieve dialoog. Het project heeft als doel om gesprekken aan te gaan over gemeenschappelijke zorg, natuur, realistische duurzaamheid en hoe we samen willen en kunnen leven.

Eleni Tsompanidou en Lola Diaz Cantoni werken sinds 2017 samen in verschillende projecten, collectieven en initiatieven. In hun artistieke praktijk delen ze een gemeenschappelijke interesse in mensen, voedsel en het verkennen van manieren van co-creatie en uitwisseling.

Datum: zondag 11 september. Tijd:17:00-20:00
Locatie: The Creative Playground, Westplein 1001, Utrecht
Prijs: donatie
Aantal mensen: 20

Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/collective-art-dinner-tickets-394244966307 
Websites: http://www.tsompanidoueleni.com/ , https://loladiazcantoni.com/

Jose Hopkins en Silvana Hurtado Dianderas
Titel: Still-alive dinner

Slivana Hurtado-Dianderas Martinez en Jose Hopkins nodigen een menselijk publiek uit om voedsel te bereiden en te eten met niet-menselijke wezens in hun installatieperformance Still-alive dinner. De installatie groeit en verandert in de loop van de weken in een kas.

Het kunstenaarsduo zal hun verblijf in The Creative Playground gebruiken om hun praktijk te ontwikkelen met betrekking tot het vertellen van verhalen en poëtische aspecten van koken en eten. Ze zullen de ruimte van The Creative Playground gebruiken om te experimenteren met koken in de grond en de verhalen, ingrediënten, technieken, gereedschappen, emoties en herinneringen van de inwoners van Lombok om te zetten in maaltijden. Deze verkenning zal resulteren in een collectieve eetervaring.

Data: 10 & 24 september 
Dit is een mini proef-ervaring met eten en drinken dat gebaseerd is op producten die gegroeid worden door de kunstenaars in de ruimte 
Tijdslots: 16:15 – 16:45 & 17:15 – 18:00
6 mensen per tijdslot.
Prijs: gratis

EventBright: https://www.eventbrite.com/e/still-alive-food-and-drinks-growing-and-tasting-experience-tickets-411958026547

Data: 23 & 30 oktober 
Tijdslots: 16:00 – 16:45 & 17:15 – 18:00
6 mensen per tijdslot.
Prijs: €12 per persoon 
Eventbright: https://www.eventbrite.com/e/still-alive-dinner-tickets-396450282467 

Websites: https://silvanahurtd.com/https://www.anotheranalographer.com/how-to-eat 

Overige events bij The Creative Playground tijdens CareFull

English

Sam Bachy
Titel: An Unknown Thing

In preparation for his residency period at The Creative Playground, Irish visual artist Sam Bachy will invite visitors to explore the creative potential of discarded/broken objects and materials. Using light-boxes and transparent images, visitors will be invited to layer and combine these materials in order to discover something new within them, something previously unknown. 

With this project, Bachy gives meaning to otherwise overlooked elements in our environment, posing questions about ecology, recycling and re-contextualizing materials. The project will take the form of a durational object theatre and shadow puppetry where participants will be invited to ‘excavate’ objects, ‘re-construct’ them creatively to create new forms, give them a new meaning and then displaying this newly discovered meaning through lecture performances and archiving.

Dates and Timings: 
10th and 11th September 
Timing: 14:00 till 17:00. 

Workshops:
An unknown thing part 1 –  Saturday 1st October, at 14:00 – This workshop will be about combining found materials (both natural and artificial) & broken objects into new, previously unknown things that can be given histories and meanings.
 
An unknown thing part 2 – Saturday 8th October, at 14:00 – This workshop will focus on building connections between the previously made objects by creating stories for what they could be, how they could interact, and how they can be displayed in a performative way.

30th October 14:00 onward – final presentation 

Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/an-unknown-thing-tickets-396535487317
Website: https://cargocollective.com/sambachy/About

Lola Diaz Cantoni & Eleni Tcompanidou 
Titel: Collective Dinner

Artists Eleni Tcompanidou and Lola Diaz invite you to join a collective dinner at The Creative Playground. You are invited to bring one ingredient which you already have at home which will be used to prepare the meal. This meal is part of their residency period at The Creative Playground, in which they are exploring, together with the inhabitants of Utrecht, ways to practice self-sustainable care realistically, on a day-to-day-basis. During this encounter, they will also be sharing their personal ways of doing so through a collective dialogue. Their aim is to engage in conversations related to communal care, nature, realistic sustainability and how we want and can live together. 

Eleni Tsompanidou and Lola Diaz Cantoni have been collaborating since 2017 in various projects, collectives and initiatives. In their artistic practice they share a common interest in people, food and exploring ways of co-creation and exchange.

Date, Timings, Location:
Sunday 11th, 17:00-20:00 at The Creative Playground, Westplein 1001, Utrecht) 
Fee: Donation 
People: 20

Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/collective-art-dinner-tickets-394244966307 
Websites: http://www.tsompanidoueleni.com/ , https://loladiazcantoni.com/

Jose Hopkins and Silvana Hurtado Dianderas
Titel: Still-alive dinner

Slivana Hurtado-Dianderas Martinez and Jose Hopkins will invite a human audience to prepare food and eat with non-human beings in their installation performance Still-alive dinner. The installation will grow and change over the weeks inside of a greenhouse. 

The artist duo will use their time at The Creative Playground art residency to develop their practice concerning the storytelling and poetic aspects of cooking/eating experiences. They will use The Creative Playground’s space to experiment with cooking in the ground and transform the stories, ingredients, techniques, tools, emotions and memories of Lombok inhabitants into meals. This exploration will result in a collective eating experience.

Dates: September 10th and 24th – This is a mini tasting experience of the food and drinks that the artists are going to grow in the space.
Time slots: 16:15 – 16:45 & 17:15 – 18:00
6 people per time slot.
Fee: Free
EventBright: https://www.eventbrite.com/e/still-alive-food-and-drinks-growing-and-tasting-experience-tickets-411958026547

Dates: October 15th and 30th 
Time slots: 16:15 – 16:45 & 17:15 – 18:00
6 people per time slot.
Fee: €12 per person 
Eventbright: https://www.eventbrite.com/e/still-alive-dinner-tickets-396450282467 

Websites: https://silvanahurtd.com/https://www.anotheranalographer.com/how-to-eat 

Other events during CareFull

Maja Bolier
Title: Storytelling, collage, and bookmaking workshop.
First I want us to start off with a memory… A smell or taste maybe, a toy from your childhood, something seemingly small and insignificant from where you grew up, a little fleeting thing in your mind that makes you… you.
With this memory in your mind, collect some materials, images, things, art supplies etc… and bring them with you to the workshops.
The first workshop will focus on storytelling and writing.
We will get to know each other, share our stories over some food and start playing with the images we have collected. There will be books and materials present to make some collages with but please feel free to donate materials or bring your own.
In the second workshop, we will focus on putting our stories together.
We can cut, paste, draw, paint and write with the objective being to make a book, a small slice of your memory put down in paper.
You can take it home with you, give it away as a gift or add it to our memory library.
We will finish off with a book presentation and some food and drinks and music

September
9th from 18:00 – 20:00
10th from 12:00 – 16:00
People: 15
https://www.eventbrite.com/e/storytelling-collage-and-bookmaking-workshop-tickets-396457945387

Robin Valser
Title: Come and throw a mosaic!

Last year we made a small start turning the walking path at The Creative Playground into a nice walk of mosaic. This Year we’re going to do the same but slightly different. The workshop will be divided into three parts.

Part one: DESTROY!
Some nice music will smooth you into a happy, joyful mood of destruction. Make a dance and throw (your own or our plates available) into pieces!

Part two: COLLECT!
So you destroyed some plates, now it is time to collect the pieces to your liking in order to create.

Part three: CREATE!!!
In this part you’re going to decorate one of the tiles available with your chosen pieces. You are free to create the mosaic exactly to your liking.
In the end the tiles will go back into the ground of Perron West and your piece will be there to shine till the end of time!

For this workshop it is nice to:
-wear some old, easy cloths, so it is no crime when they get dirty
-bring some old, colorful, ceramic plates (we will have some there but it is always nice to have more!)

Date and timing: September 11th, 12.00-16.00
Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/395928712437

Radio Metrics
Title: Performative exhibitions, experimental film screenings, sound- based happening.

Radiometric projects is a nomadic platform dedicated to artistic experimentation and collective creation. Through a public program ranging from performative exhibitions, experimental film screenings, sound- based happenings, expanded theatre, transdisciplinary seminars and dream-making workshops, we hope to communally construct new meanings about art practices and the world around us. Our aim is to bring together people to explore, imagine, question, think, break, research, discuss, fail, act, rest, realize and transform. Radiometric projects desire to be a site for those who seek unexpected encounters, who are curious about challenging existing hierarchies, who feel vulnerable within this life system and for those who wish to engage with diverse experiences and different ways of making.

11th September and 30th October from 20:10 – 22:00
Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/performative-exhibitions-experimental-film-screenings-sound-based-happen-tickets-396464825967